top of page

SIA Aizkraukles KUK

Personas datu apstrādes politika

1.Personas datu apstrādes politikas mērķis

Personas datu apstrādes politikas mērķis ir sniegt personai, datu subjektam, par tās datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību kā arī datu iegūšanas laikā apstrādes termiņu.

2.Personas datu pārzinis

Personas datu pārzinis – SIA Aizkraukles KUK, reģistrācijas Nr.:48703000438, juridiskā adrese: Jaunceltnes iela 9, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV5101. tālrunis: +371 65122264, e-pasts: info@kuk.lv.

Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu Jūs varat iesniegt saskaņā ar “Piekļuve personas datiem” punktu.

3.Dokumentu piemērošana

Personas dati ir informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personas datu definīcijas, paskaidrojumi un datu kategorijas norādītas Pielikumā .

 

Privātuma politika tiek piemērota datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 

Fizisku personu (darbinieki, klienti, trešo personu);

SIA Aizkraukles KUK apmeklētājiem;

Visu telpu un teritoriju darbiniekiem un apmeklētājiem, kā arī telpu kurās tiek veikta videonovērošana;

Uzņēmuma mājas lapas apmeklētājiem;

 

Veicot datu apstrādi, SIA Aizkraukles KUK ievēro fizisko personu tiesības uz personas datu uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, tas ir, Fizisko personu datu aizsardzības likumu, EP un padomes 2016.gada 27.aprīļa regulu Nr. 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kā arī citiem tiesību aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību, to apstrādi un izmantošanu.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā klients sniedz savus personas datus – telefoniski, elektroniski vai papīra formā.

Priekš sīkdatņu apstrādes, var tikt noteikti citi, specifiski noteikumi,  par ko klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus.

 

Personas datu apstrādes nolūki.

SIA Aizkraukles KUK personas datus pakalpojumu sniegšanai:

Klientu identificēšanai un piedāvājumu sniegšani;

Līguma sagatavošanai, noslēgšanai, papildināšanai, pārslēgšanai un laušanai;

Klientu apkalpošanai;

Preču (konteineru) piegāde un pakalpojuma sniegšanai (līguma saistību izpildei);

Pakalpojuma darbības nodrošināšanai un uzturēšanai;

Pakalpojuma uzlabošanai, jaunu pakalpojumu attīstībai;

Pakalpojumu lietošanas, reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;

Iebildumu un pretenziju izskatīšanai un apstrādei;

Klientu apmierinātības mērījumiem, aptaujām;

Norēķinu administrēšanai;

maksātspējas novērtēšanai;

parādu atgūšanai, piedziņai;

mājas lapas uzturēšanai, darbības uzlabošanai;

uzskaitei, plānošanai, statistikai;

datu kvalitātes noteikšanai un efektivitātes mērīšanai;

tirgus, sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;

atskaišu sagatavošanai;

klientu aptaujas veikšani;

Personu datu apstrādes tiesiskais pamats

SIA Aizkraukles KUK apstrādā personas datus balstoties uz sekojošiem tiesiskajiem pamatiem:

līguma noslēgšanai un izpildei (līguma noslēgšana pēc klienta pieteikuma un tā izpildes nodrošināšana);

normatīvo aktu izpildei (lai izpildītu saistošos ārējos normatīvos aktos noteiktos pienākumus);

saskaņā ar klienta datu subjekta piekrišanu;

likumīgās intereses (lai realizētu SIA Aizkraukles KUK un klienta starpa pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma vai likuma izrietošas likumīgās intereses);

SIA Aizkraukles KUK likumīgās intereses ir:

veikt komercdarbību;

sniegt atkritumu savākšanas pakalpojumus;

sniegt teritoriju uzkopšanas pakalpojumus;

pārbaudīt klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas vai klienta apkalpošanas laikā (telefoniski, elektroniski, klātienē);

nodrošināt līguma saistību izpildi;

novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai;

saglabāt klientu pieteikumus un iesniegumus par preču un pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, tai skaitā kas veikti mutiski, zvanot, interneta mājas lapā un pašapkalpošanās vietnē;

analizēt SIA Aizkraukles KUK mājas lapu, interneta un mobilo lietojumu darbību, izstrādāt un ieviestto uzlabojumus;

administrēt klientu kontus SIA Aizkraukles KUK mājas lapā, interneta vietnē un mobilajās lietotnēs;

veikt darbības klientu noturēšanai;

segmentēt klientu datubāzi pakalpojumu efektīvai nodrošināšanai;

izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;

reklamēt savus pakalpojumus nosūtot komerciālus paziņojumus;

nosūtīt citus paziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem noteikumiem, kā arī veikt klientu aptaujas par pakalpojumiem;

informēt par izmaiņām pakalpojuma sniegšanas kārtībā un cenrādī;

informēt klientus par jaunumiem nozarē;

nodrošināt vides izglītības aktivitātes;

nodrošināt atkritumu tvertņu uzturēšanu;

novērst krāpniecību;

nodrošināt finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;

nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;

pakalpojumu sniegšanas efektivitāti;

nodrošināt un uzlabot pakalpojuma kvalitāti;

administrēt maksājumus;

vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs, kā arī tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;

informēt sabiedrību par savu darbību;

 

 

Datu apstrādes noteikumi no pārziņa citam datu pārzinim

 

Šie datu apstrādes noteikumi ir piemērojami tikai personas datu apstrādei, kas izriet no līgumiem par pakalpojumiem, kurus SIA Aizkraukles KUK sniedz cita juridiskā persona

 

Abas Puses darbojas kā neatkarīgs datu pārzinis

 

Puses veic atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu personas datu apstrādes drošību.

 

Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, informē otru Pusi par saņemto datu subjekta pieprasījumu, ja tas attiecas vai ietekmē otras Puses veikto personas datu apstrādi vai ietekmē personas datus. Puses labā ticībā savstarpēji sadarbojoties, piemēram savstarpēji apmainoties ar informāciju par personas datu apstrādi, lai izpildītu pamatotus datu subjekta pieprasījumus, kā arī lai nodrošinātu datu precizitāti visu datu apstrādes laiku.

 

Personas datu apstrāde

Aizkraukles KUK apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Aizkraukles KUK saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Aizkraukles KUK attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus).

Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Klientam rada tiesiskās sekas (piemēram, Klienta pieteikuma apstiprināšana vai noraidīšana), var tikt veikta tikai līguma starp Aizkraukles KUK un Klientu noslēgšanas vai izpildes gaitā, vai pamatojoties uz Klienta nepārprotamu piekrišanu.

Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai SIA Aizkraukles KUK var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, pakalpojumu ierīkošanas darbu veikšanu, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, sadarbības partneri apstrādā Aizkraukles KUK rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par Aizkraukles KUK datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un Aizkraukles KUK ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

Aizkraukles KUK sadarbības partneri nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Aizkraukles KUK prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei Aizkraukles KUK uzdevumā.

 

Personas datu aizsardzība

Aizkraukles KUK aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Aizkraukles KUK saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

 

Personas datu saņēmēju kategorijas

Aizkraukles KUK neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, izņemot:

ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu pakalpojumu);

rēķinu piegāde Klientam;

pasta sūtījumu izsūtīšana Klientiem par izmaiņām līguma saturā vai cenrādī;

saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Aizkraukles KUK likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Aizkraukles KUK likumīgās intereses.

 

Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

Aizkraukles KUK nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

 

Personas datu glabāšanas ilgums

Aizkraukles KUK glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;

kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Aizkraukles KUK vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);

kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad iepriekš minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

 Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Aizkraukles KUK piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Aizkraukles KUK veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Aizkraukles KUK likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Aizkraukles KUK pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

rakstveida formā klātienē Aizkraukles KUK Klientu apkalpošanas centrā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Aizkraukles KUK vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);

elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Aizkraukles KUK pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Aizkraukles KUK atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē,  elektroniski parakstītu atbildi e-pastā pēc klienta pieprasījuma.

Aizkraukles KUK nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

 Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, var dot portālā kuk.lv, Aizkraukles KUK pakalpojumu pieteikšanas formās, zvanot uz Klientu apkalpošanas tālruni 65122264, rakstot uz e-pastu info@kuk.lv  vai klātienē Klientu apkalpošanas centrā.

Personas datu kategoriju saraksts par datiem, kas var tikt apstrādāti saskaņā ar Klienta piekrišanu un citiem tiesiskajiem pamatiem, ir pieejams Pielikums Nr.1.

Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir - portālā kuk.lv, zvanot uz Klientu apkalpošanas tālruni 65122264, rakstot uz e-pastu info@kuk.lv vai klātienē Klientu apkalpošanas centrā, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

 

14. Saziņa ar Klientu

Aizkraukles KUK veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi, mājas lapā www.kuk.lv

Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi Aizkraukles KUK veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, pakalpojumu vai preces (piemēram, atkritumu tvertnes) maiņu , informācija par rēķiniem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

Saziņas laikā (ienākošie zvani, e-pasti) – Aizkraukles KUK pārliecinās par Klienta identitāti pēc sekojošiem kritērijiem: 

Telefona zvans: zvanītāja kontakttālrunis -  vai ir norādīts līgumā; Klienta līguma Nr.; personas kods; vārds, uzvārds; pakalpojuma sniegšanas adrese;

E-pasts:  rakstītāja e-pasts - vai ir norādīts līgumā; Klienta līguma Nr.; personas kods; vārds, uzvārds; pakalpojuma sniegšanas adrese;

Mājas lapas sadaļa e-pakalpojumi: ja Klients ir autorizējies ar banklink vai e-parakstu – nav nepieciešama papildu Klienta autorizācija, ja Klients nav autorizējies-kritēriji no sadaļas e-pasts;

Klātienē: personu apliecinošs dokuments;

Pasta sūtījumi;

Kontakpersonas – pārdevēji.

 

15. Komerciāli paziņojumi

Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Aizkraukles KUK un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, Klientu aptaujas) Aizkraukles KUK veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

Klients piekrišanu Aizkraukles KUK un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot portālā kuk.lv, uzņēmuma

Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

nosūtot e-pastu uz adresi info@kuk.lv;

zvanot uz Klientu apkalpošanas tālruni 65122264;

klātienē Klientu apkalpošanas centrā;

izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

Aizkraukles KUK pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz trijām diennaktīm.

Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka Aizkraukles KUK var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu.

 

16. Sīkdatņu izmantošana

“Sīkdatnes” ir sīka apjoma informācija, kuras interneta vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs apmeklējat interneta vietni. Tā ļauj serverim apkopot informāciju no Jūsu pārlūka, tādējādi Jums vienmēr nav dati jāievada no jauna, kad Jūs atgriežaties interneta vietnē vai pārejat no vienas lapas uz citu. Vairāk informācijas par to, kā darbojas sīkdatnes, ir pieejams interneta vietnē cookiecentral.com.

Mūsu interneta vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti. Mēs izmantojam sesijas sīkdatnes, pastāvīgās sīkdatnes un trešās puses (partneru) sīkdatnes, lai:

atpazītu jaunus vai agrākos Klientus;

atcerētos Jūsu ekrāna izvēles (preferences), piemēram, kontrasta krāsas uzstādījumus vai burtu izmērus;

atcerētos, vai Jūs esat (vai neesat) sniedzis piekrišanu mūsu sīkdatņu lietošanai šajā interneta vietnē;

anonīmi apkopotu statistiku par to, kā un kādus mūsu piedāvātos pakalpojumus Jūs esat meklējis;

nosūtītu reklāmu, kas Jums ir visatbilstošākā un vislabāk atbilst Jūsu interesēm. Sīkdatnes arī tiek lietotas, lai ierobežotu to, cik reižu Jūs redzat reklāmu, un lai palīdzētu izmērīt reklāmas kampaņas efektivitāti;

apkopotu uzticamu vietnes lietošanas informāciju, kas ļauj mums izmērīt, cik labi vietne atbilst tās lietotāju vajadzībām, un lai veiktu jebkādus nepieciešamos uzlabojumus;

analizētu tīmekļa vietnes apmeklēšanas intensitāti no noteiktiem ģeogrāfiskiem reģioniem.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas sīkdatnes var ievietot trešās puses pakalpojumu sniedzējs, kas veic atsevišķas funkcijas mūsu vajadzībām.

Mēs sadarbojamies ar trešām pusēm, lai izsekotu Jūsu darbības mūsu interneta vietnē, lai uzlabotu mūsu mārketinga pasākumus un nodrošinātu Jūs ar reklāmu, pamatojoties uz Jūsu apmeklējumu mūsu interneta vietnē.

Aizkraukles KUK mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Aizkraukles KUK nenes atbildību.

 

17. Citi noteikumi

Aizkraukles KUK ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju viņa lietotāja profilā Aizkraukles KUK, portālā Aizkraukles KUK, kā arī - ievietojot Aizkraukles KUK mājaslapā, norādot rēķinos.

Aizkraukles KUK saglabā Personas datu apstrādes politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas Aizkraukles KUK mājaslapā www.kuk.lv.

 

Pielikums Nr.1

SIA Aizkraukles KUK Privātuma politikas pielikums Datu kategorijas

Nr.

Datu kategorija

Piemēri

1.

Personas identifikācijas dati

vārds, uzvārds, personas kods/ID, dzimšanas datums, pases Nr./ID numurs

2.

Personas kontaktinformācija

adrese, telefona numurs, e-pasta adrese

3.

Īpašo kategoriju dati (sensitīvie)

invaliditātes pazīme

4.

Klienta kontaktpersonu dati

kontaktpersonas vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs

5.

Klienta dati

klienta līguma numurs, klienta reģistrēšanas datums, statuss, klienta numurs

6.

Pašapkalpošanās portāla Aizkraukles KUK

dati lietotāja numurs, veiktās darbības pašapkalpošanās portālā kuk.lv

7.

Piegādātāja dati

piegādātāja numurs, rēķina informācija, adrese, bankas konta numurs

8.

Klienta profilēšanas dati (1)

piederība kategorijai, segments, (profilēšanai tiek ņemta vērā klienta datu analīzes atļauja)

9.

Pakalpojuma dati

servisa numurs, pakalpojuma nosaukums, pakalpojuma adrese, cena, atlaide,
atlaides beigu termiņš

10.

Gala iekārtu dati

gala iekārtas nosaukums, veids, seriālais numurs, MAC adrese, skaitītāja numurs

11.

Pakalpojuma līguma dati

līguma numurs, parakstīšanas / apstiprināšanas datums, veids, pielikuma numurs, pielikuma datums

12.

Darījuma dati

darījuma numurs, datums, darījuma nosaukums, veids, statuss, pakalpojuma
ierīkošanas informācija

13.

CRM aktivitātes dati (2)

aktivitātes numurs, veids, datums, kategorija, īpašnieks

14.

Komunikācijas dati

ienākošās/izejošās saziņas veids, numurs, datums, reģistrētājs, saturs, kanāls,
piegādes statuss

15.

Preces pirkuma dati

preces nosaukums, preces kods, pirkuma datums, pavadzīmes numurs, preces
saņemšanas veids, cena, apmaksas veids, čeka informācija, aprīkojums, RFID kods

16.

Pakalpojuma pirkuma dati

pirkuma informācija – klienta pasūtījumi, pirkumi, pieteikumi, kas piesaistīti pie līguma; pakalpojuma sniegšanas adrese

17.

Dalītā maksājuma dati

dalītā maksājuma līguma numurs, lēmums, maksājumu grafiks

18.

Preces nomas (ar izpirkuma tiesībām) dati

nomas maksājuma datums, ikmēneša maksājums, nomas numurs, iekārtas RFID KODS

19.

Maksātspējas pārbaudes dati

statuss par ārēja parāda esamību, kredītriska vērtējums, maksātspējas statuss

20.

Norēķinu dati

norēķinu sistēmas konta numurs, bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda summa, parāda piedzīšanas informācija

21.

Pakalpojuma lietošanas dati

balss pakalpojuma saglabājamie (3) dati, interneta piekļuves pakalpojuma
saglabājamie dati, Interaktīvās TV lietošanas dati, Shortcut lietošanas dati, WiFi lietošanas dati, tet elektrības lietošanas dati 

22.

Bojājumu dati

bojājuma numurs, reģistrēšanas/atrisināšanas datums, veids, apraksts

23.

Iebildumu dati

iebilduma numurs, reģistrēšanas/atrisināšanas datums, veids, apraksts

24.

Klientu aptauju dati

aptaujas nosaukums, izsūtīšanas datums, atbildes sniegšanas datums, aptaujas jautājumi un sniegtās atbildes

25.

Aizkraukles KUK interneta lapās veiktās darbības

IP adrese, veiktās darbības nosaukumus, interneta lapas sadaļa, datums un laiks

26.

Fotogrāfijas un attēli

fotogrāfijas no klientu pasākumiem, foto uzņemšanas datums

27.

Video dati

video no klientu pasākumiem, videonovērošana Aizkraukles KUK objektos, ierakstīšanas datums

28.

Sarunu ierakstu dati

Aizkraukles KUK klientu apkalpošanas tālruņu sarunu ieraksti, datums un laiks

29.

Pieejas dati sistēmām

klientam piešķirtie lietotājvārdi un paroles

30.

Piekrišanu informācija (4)

klienta izteiktās piekrišanas atzīme pa tēmām, piekrišanas datums un laiks, avots

31.

Atrašanās vietas dati (5)

Konteineru atrašanās adrese

 

* Piemēri neietver izsmeļošu attiecīgajā datu kategorijā ietilpstošo datu uzskaitījumu.

(1) Profilēšana - izpaužas kā jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kurā izvērtē ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši, lai analizētu vai prognozētu aspektus saistībā ar sniegumu darbā, ekonomisko situāciju, veselību, personīgām vēlmēm vai interesēm, uzticamību vai uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos, kamēr šādai apstrādei ir juridiskas sekas attiecībā uz fizisko personu vai kamēr tā līdzīgā veidā ievērojami ietekmē fizisko personu.

(2) CRM (Customer Relationship Management) - klientu attiecību vadības sistēma.

(3) Saglabājamie dati — balss telefonijas (jebkura informācija vai dati, kas tiek apstrādāti, lai sagatavotu rēķinus un uzskaitītu maksājumus, 

(4) Piekrišana - klienta brīvi, nepārprotami izteikts gribas apliecinājums, ar kuru klients atļauj apstrādāt savus personas datus atbilstoši Aizkraukles KUK sniegtajai informācijai.

(5) Atrašanās vietas dati - dati, kas tiek apstrādāti elektroniski uzskaites sistēmās. 

bottom of page